fbpx

Podvojné účtovníctvo

Akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Popis kurzu

Kurz je vhodný pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti spracovania podvojného účtovníctva a pracovať ako účtovník, vedúci účtovníctva v systéme podvojného účtovníctva podnikateľským subjektom – právnickým osobám, či už s.r.o, a.s, alebo aj neziskovým organizáciám

Profil absolventa

Absolvent kurzu pozná legislatívny rámec podvojného účtovníctva (Zákon č.  431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

Ovláda aktuálne znenie opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, v znení neskorších predpisov. Pozná aktuálne znenie Opatrenia MF SR č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z IÚZ na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, v znení neskorších predpisov.

Pozná súvisiace právne predpisy v aktuálnom znení: Obchodný zákonník, Zákonník práce, zákon o sociálnom fonde, zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o miestnych daniach a ďalšie.

Ovláda systém a zásady organizácie účtovníckych prác. Vie ako vypracovať interné doklady, interné smernice a iné písomnosti v rámci účtovnej jednotiek. Vie ako vypracovať a komu predkladať formuláre, tlačivá a iné písomnosti pri styku účtovnej jednotky s externým prostredím v zmysle príslušných právnych predpisov a požiadaviek daňového úradu a iných orgánov

Ovláda požiadavky na štruktúru a obsah prezentovaných informácií z účtovníctva a účtovnej závierky. Na základe zostavenej účtovnej závierky vie spracovať daňové priznanie k dani z príjmov.

Ďalšie informácie

  • kurz je vedený lektorom, prezenčne alebo dištančne – online pomocou Skype ( nejedná sa o vopred nahraté video !!!)
  • môžete sa lektora pýtať, zastaviť ho, keď vám niečo nie je jasné
  • je nutné, aby ste mali nainštalovaný Skype. V prípade, že ho nemáte, môžete si ho stiahnuť bezplatne  tu. 
  • absolvent získava Certifikát o absolvovaní kurzu 

Prihláste sa na rekvalifikačný kurz

V prípade, že vás zaujal niektorý z našich online kurzov, neváhajte nás kontaktovať. Radi zodpovieme vaše otázky. Prihlásiť sa na kurz môžete pomocou Prihlasovacieho formulára alebo telefonicky na telefónom čísle +421 907 782315.

Formulár na prihlásenie sa na kurz

jednoduché Účtovníctvo

Cena kurzu:

Zadarmo *

Štandardná cena kurzu je 612 €. 

* Kurz zadarmo je len pre nezamestnaných evidovaných na Úrade práce, ktorým úrad schválil REPAS+ kurz. Viac informácií ako získať kurz zadarmo nájdete v sekcií Ako sa prihlásiť na kurz.

Info o kurze

Informácie ako prebieha kurz: Školíme od rána 9,00 do 16,00. Školí sa denne. Od 12,00 – 13,00 je prestávka na obed. Harmonogram školenia je možné meniť, závisí to od počtu a dohody účastníkov. 

Celkový počet hodín: 120 hodín

Kapacita účastníkov: 10 ks

Trvanie kurzu denne: 9,00 - 16,00 hod.

Notebook, PC

Termíny kurzu

Kurz sa otvára priebežne každý mesiac podľa záujmu. Školíme aj keď nie je naplnený stav 10 ks. ( aj jedného účastníka ). Informujte sa na tel. čísle +421 907782315 alebo sa priamo prihláste cez Kontaktný formulár. Následne vás budeme kontaktovať.

Miesto kurzu

Na našej pobočke Košice alebo v rámci online kurzu – celé SR.

Košice :
EDU.CO spol. s r.o.
Hlavná 68, 040 01 Košice

V rámci celého Slovenska sa môžete prihlásiť na Online kurzy pomocou Skype.