Obchodné podmienky
Internetovej stránky www.edu-co.sk

I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou EDU.CO spol. s r.o., so sídlom Ždiarska 1440/1, 040 12 Košice, IČO: 51318491, DIČ: 2120704883, IČ DPH: SK2120704883 zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Košice , oddiel: Sro, vložka číslo: 43293/V, email: info@edu-co.sk, telefónne číslo: +421 907 782315 (ďalej tiež ako “Predávajúci¨) a  každou osobou, ktorá je objednávateľom služieb, ponúkaných Predávajúcim na Internetovej  stránke Predávajúceho.
 2. Kontakt na predávajúceho je: email: info@vzdelavanie-ke.sk, telefónne číslo: +421 907 782315.
 3. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého  prevádzkuje internetovú stránku a poskytuje služby na doméne s názvom www.vzdelavanie-ke.sk (ďalej aj “Internetová stránka“).
 4. Poskytovateľom služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky je Predávajúci.
 5. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá má záujem o služby  ponúkane Predávajúcim a ktorá vyplnila objednávku služieb na Internetovej stránke a uzatvorila s Predávajúcim zmluvu.
 6. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekoná  v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 7. Službami sa rozumejú služby, ktoré Predávajúci ponúka prostredníctvom Internetovej stránky  a má zverejnené v ponuke na Internetovej stránke – ide o poskytovanie kurzov a školení.
 8. Zmluvou sa rozumie Zmluva o poskytnutí služieb – ide o zmluvu, predmetom ktorej je  poskytovanie Kupujúcim zvoleného kurzu alebo školenia.
 9. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj

Vrátna 3 P. O. BOX č. A-35 820
040 65 Košice 1
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

Formulár na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

 1. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, môže spotrebiteľ tieto sťažnosti a podnety  adresovať predávajúcemu, pričom odporúčame spotrebiteľom, aby na zasielanie sťažností  a podnetov predávajúcemu využili emailovú adresu predávajúceho: info@edu-co.sk.  Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym  poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou  formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet predávajúcemu doručil.

II. Objednávka služieb – uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb

 1. Návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb zo strany kupujúceho, je objednávka služieb  realizovaná prostredníctvom elektronického formulára na Internetovej stránke predávajúceho alebo prostredníctvom emailu zaslaného na emailovú adresu predávajúceho. K akceptácii  objednávky služieb zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu zmluvy, dochádza na základe  emailového alebo telefonického potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho, ktoré  bude zaslané kupujúcemu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke služieb.
 2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká poskytnutím objednaných služieb. 3. Zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od nej.

III. Cena za služby a platobné podmienky

 1. Cena služieb objednávaných prostredníctvom Internetovej stránky (ďalej len „cena za služby“) je  uvedená na internetovej stránke, a to samostatne pre každú službu a je platná v momente  vytvorenia objednávky Kupujúcim.  2. Obsah služieb poskytovaných predávajúcim, ako aj dĺžka poskytovania služieb a bližšie  podmienky, sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho.
 2. Základným platidlom je mena euro.
 3. Cena za služby sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet  Predávajúceho.
 4. Odoslaním objednávky Kupujúci uvedené ceny akceptuje. Uvedená cena je konečná vrátane dane  z pridanej hodnoty.

IV. Spôsoby platby

 1. Za služby ponúkané predávajúcim môže kupujúci platiť nasledovným spôsobom:
  • Platba bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho, na základe predfaktúry vystavenej predávajúcim – nie je spoplatnená
  • Platba bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho, na základe faktúry vystavenej predávajúcim – nie je spoplatnená

V. Poskytnutie služieb

 1. Predávajúci poskytne službu v rozsahu a v období, v závislosti od voľby kupujúceho. Rozsah  služieb, ich cena, obsah, bližšia špecifikácia a doba v akej budú služby poskytnuté, sú uvedené na  internetovej stránke predávajúceho a budú kupujúcemu oznámené ešte pred uzatvorením  zmluvy.
 2. Poskytnutie služieb predávajúcim sa uskutoční spôsobom, ktorý závisí od druhu objednanej  služby. Spôsob poskytnutia služby bude uvedený na internetovej stránke predávajúceho.
 3. V prípade, ak bude obsahom služby poskytnutie kurzu alebo školenia prezenčnou formou, bude  služba poskytnutá v priestoroch Predávajúceho, na adrese uvedenej na internetovej stránke  Predávajúceho, v súvislosti s konkrétnou službou.
 4. V prípade, ak bude obsahom služby poskytnutie kurzu alebo školenia dištančnou formou, bude  služba poskytnutá v online prostredníctvom aplikácie Skype alebo inú aplikáciu, uvedenú na  internetovej stránke Predávajúceho, v súvislosti s konkrétnou službou. Na to, aby Kupujúci mohol  v celom rozsahu využiť službu, musí mať v čase jej poskytnutia internetové pripojenie a aktuálnu  verziu aplikácie Skype alebo inej aplikácie, uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho,  v súvislosti s konkrétnou službou.
 5. Po úplnom poskytnutí služby zo strany Predávajúceho a absolvovaní všetkých školení a/alebo  kurzov, ktoré sú obsahom služby, zo strany Kupujúceho, bude Kupujúcemu vystavené potvrdenie  alebo certifikát / osvedčenie (prípadne iný doklad potvrdzujúci poskytnutie služby a absolvovaniu školenia /  kurzu) tak, ako je to uvedené na internetovej stránke Predávajúceho.
 6. Kupujúci nie je oprávnený žiadnym spôsobom rozširovať obsah poskytnutý kupujúcemu na  základe uzatvorenej zmluvy, ani akúkoľvek jeho časť. Kupujúci nie je tiež oprávnený obsah  poskytnutý kupujúcemu ani akúkoľvek jeho časť nijakým spôsobom sprístupňovať tretím osobám,  rozmnožovať ani upravovať, či iným spôsobom do neho zasahovať alebo ho používať spôsobom  iným ako pre svoje vlastné potreby.
 7. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Predávajúci a Kupujúci prehlasujú, že ešte pred  odoslaním objednávky, sú Kupujúcemu oznámené prostredníctvom internetovej stránky, všetky  vlastnosti služby, a to najmä: obsah služby / začiatok a koniec poskytovania služby / miesto,  dátum, čas a spôsob poskytovania služby / informácia o cene / informácie o vydanom potvrdení,  certifikáte alebo inom dokumente o absolvovaní kurzu alebo školenia / podmienky pre úspešné  absolvovanie kurzu alebo školenia. Časy, dátumy, dĺžka trvania a miesta jednotlivých školení /  kurzov v rámci poskytovanej služby, budú Kupujúcemu oznámené ešte pred uzatvorením zmluvy.

VI. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo  dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr  v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú  prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu predávajúceho, ktorá je EDU.CO spol. s r.o., so sídlom Ždiarska 1440/1, 040 12 Košice
 3. Odstúpenie od zmluvy možno u predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu  na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj  prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovej stránke  predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne  formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame  spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol dátum objednania služieb, službu, od ktorej  odstupuje, meno a priezvisko, adresu predávajúceho a číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené  všetky platby, ktoré poskytol predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy (v opačnom prípade  predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu za službu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri  svojej platbe). 4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.
 4. Môžete využiť formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k  nahliadnutiu aj stiahnutiu na internetovej stránke predávajúceho.
 5. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za služby do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.
 6. Vzhľadom k charakteru poskytovanej služby, nevzniknú spotrebiteľovi v prípade odstúpenia od  zmluvy žiadne osobitné náklady (ako by tomu bolo napríklad v prípade vrátenia tovaru).
 7. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického  obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom  spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 8. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie služby, ak sa jej  poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne  poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom  poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

VII. Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci  vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa  na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa  predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní  odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho  riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení  spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom  na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia  alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho  riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný  na stránke http://www.mhsr.sk/; kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov  alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne  riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je  dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie  ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom  vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako  spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR  www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o  zmene a doplnení niektorých zákonov.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť)  s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona  č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb  na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov  predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. 2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť)  s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku, ktorý  je sprístupnený na Internetovej stránke predávajúceho. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na Internetovej  stránke predávajúceho dňa 01.01.2024.

Reklamačný poriadok
Internetovej stránky www.edu-co.sk

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení /ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“/, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.
 2. Predávajúcim je obchodná spoločnosť EDU.CO spol. s r.o., so sídlom Ždiarska 1440/1, 040 12 Košice, IČO: 51318491, DIČ: 2120704883, IČ DPH: SK2120704883 zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Košice , oddiel: Sro, vložka číslo: 43293/V, email: info@edu-co.sk, telefónne číslo: +421 907 782315 (ďalej len „predávajúci“).
 3. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetovú stránku a poskytuje služby na doméne s názvom www.edu-co.sk (ďalej aj “Internetová stránka“).
 4. Poskytovateľom služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky je Predávajúci.
 5. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá má záujem o služby ponúkane Predávajúcim a ktorá vyplnila objednávku služieb na Internetovej stránke a uzatvorila s Predávajúcim zmluvu.
 6. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 7. Službami sa rozumejú služby, ktoré Predávajúci ponúka prostredníctvom Internetovej stránky a má zverejnené v ponuke na Internetovej stránke – ide o poskytovanie kurzov a školení.
 8. Zmluvou sa rozumie Zmluva o poskytnutí služieb – ide o zmluvu, predmetom ktorej je poskytovanie Kupujúcim zvoleného kurzu alebo školenia.
 9. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho – spotrebiteľa pri uplatňovaní práv z vád služieb v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb, ktorá bola uzatvorená na diaľku s predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho www.edu-co.sk.

II. Odkazy

 1. Tento Reklamačný poriadok tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na internetovej stránke Predávajúceho.

III. Zodpovednosť predávajúceho za vady služieb

 1. Predávajúci je povinný poskytnúť služby v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí služieb (Ďalej tiež ako „zmluva“) t.j. v požadovanom rozsahu, dohodnutým spôsobom a v dohodnutom čase tak, ako bolo uvedené v objednávke kupujúceho.

IV. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na:
 2. a) Rozsah, kvalitu, správnosť a včasnosť poskytnutej služby
 3. b) Správnosť ceny za službu
 4. Záručná doba je 24 mesiacov. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu doručením reklamácie na adresu: EDU.CO spol. s r.o., so sídlom Ždiarska 1440/1, 040 12 Košice alebo emailom a adresu: info@edu-co.sk. Kupujúci môže využiť právo uplatniť reklamáciu tiež osobne v sídle predávajúceho.
 5. Pri uplatnení reklamácia vyplní kupujúci reklamačný protokol, ktorý je kupujúcemu sprístupnený na internetovej stránke predávajúceho alebo iným spôsobom oznámi predávajúcemu reklamáciu ponúkanej služby. Pri reklamácii kupujúci uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, bydlisko, email, telefónne číslo) a opíše v čom spočíva vada poskytnutej služby. Pri reklamácii kupujúci tiež uvedie, ktorý z nárokov zodpovednosti za vady si uplatňuje. V prípade uplatnenia reklamácie reklamačným protokolom alebo iným dokumentom obsahujúcim reklamáciu (ďalej tiež ako „reklamačný protokol“), reklamačný protokol odošle kupujúci predávajúcemu spôsobom podľa bodu 2 alebo mu ho odovzdá pri osobnom uplatnení reklamácie.
 6. Po prevzatí reklamačného protokolu alebo osobnom uplatnení reklamácie predávajúcim bude kupujúcemu vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia závažné okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 7. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na poskytnutie náhradnej služby.
 8. Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamačného poriadku), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady služieb.
 9. O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Predávajúci povinný informovať Spotrebiteľa, a to vhodnou a preukázateľnou formou /písomne/, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 10. Za ukončenie reklamačného konania /reklamácie/ sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania vrátením kúpnej ceny za službu, vyplatením zľavy z kúpnej ceny za službu poskytnutím náhradnej služby alebo jej odôvodnené zamietnutie

V. Práva kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať náhradnú službu.
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na poskytnutie náhradnej služby , na zľavu z ceny za službu alebo má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo pre väčší počet vád, poskytnutú službu riadne užívať.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho dňa 01.01.2024.