Potrebujete preškoliť svojich zamestnancov?

Podpora rozvoja zručností zamestnancov 2024

Bezplatné vzdelávanie pre zamestnancov vďaka projektu
Podpora rozvoja zručností zamestnancov

Projekt Podpora rozvoja zručností zamestnancov má za cieľ podporiť vzdelávanie zamestnancov, čo pomôže vytvárať nové pracovné miesta a udržať tie existujúce. Reaguje na potrebu zlepšovania zručností zamestnancov, získavania nových, rozvoja a zvyšovania kompetencií vrátane špecifických zručností podľa požiadaviek zamestnávateľa, čo povedie k odbornej kompetentnosti pre danú profesiu.

Chcete zmenu?

Potrebujete preškoliť svojich zamestnancov, ale chýba vám budget?

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o projekt kontaktujte nás a my vám radi poradíme.

Poradenstvo

Pomôžeme vám so žiadosťami a so spracovaním Osnovy vzdelávania.

Nástup na kurz

Po úspešnom schválení vzdelávania a podpise zmluvy môžeme realizovať kurzy.

Často kladené otázky

Získajte rýchle odpovede na dôležité informácie v rámci projektu Podpora rozvoja zamestnancov. V prípade, že ste tu niečo nenašli, neváhajte nás kontaktovať na +421 951 596 292.

Áno. V rámci tohto projektu možno poskytovať finančný príspevok zamestnávateľom vo
všetkých samosprávnych krajoch Slovenska.

Oprávneným žiadateľom o poskytnutie príspevku v rámci projektu je zamestnávateľ v zmysle § 3 zákona o službách zamestnanosti. t.j. :

Zamestnávateľ na účely tohto zákona je právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

V rámci tohto projektu sú podporení zamestnanci v pracovnom pomere, resp. obdobnom pracovnom vzťahu, okrem pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci
študentov).

Finančný príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnanca, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu, ktorý je založený na základe uzatvorenej dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Vzdelávanie zamestnancov môže byť profesijne orientované (nadobúdanie nových zručností/ zvyšovanie a rozvoj zručností, vrátane špecifických zručností podľa požiadaviek zamestnávateľa na pracovné miesto, t. j. na odbornú kompetentnosť vykonávať určitú profesiu) alebo orientované na prenositeľné kompetencie

Vzdelávanie je možne zabezpečiť interne cez vlastného lektora alebo externe cez dodávateľa vzdelávania. Zvyčajne je to externe, cez vzdelávacie agentúry.  Žiadateľ v prípade externej formy je povinný vykonať prieskum trhu a predložiť 3 cenové ponuky na konkrétne vzdelávanie k svojej žiadosti o príspevok.

Výška príspevku je maximálne 150 000,00 Eur pre jedného zamestnávateľa (bez ohľadu na počet vzdelávaní). Každý zamestnávateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť o poskytnutie finančného príspevku, ktorej prílohou je len jeden projekt vzdelávania zamestnancov, zahŕňajúci všetky druhy požadovaného vzdelávania.

Vzdelávanie zamestnancov sa uskutočňuje v pracovnom čase zamestnanca. Mimo pracovného času sa vzdelávanie zamestnancov uskutočňuje len vtedy, ak je to nevyhnutné vzhľadom na spôsob ich zabezpečenia.

Vzdelávanie je možné uskutočňovať v:

  • akreditovaných vzdelávacích programoch,
  • vo vzdelávacích programoch zameraných na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych a podnikateľských kompetencií a zameraných na rozvoj jazykových kompetencií, ak rozvoj jazykových kompetencií je podmienkou rozvoja komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych a podnikateľských kompetencií,
  • v neakreditovaných programoch vzdelávania alebo kurzoch, ktoré sú vykonávané na základe oprávnenia, osvedčenia alebo registrácie podľa osobitného predpisu,
  •  v programoch na získanie praktických skúseností, cielených zručností, vedomostí a skúseností (nevyžaduje sa akreditácia, oprávnenie, osvedčenie alebo registrácia podľa osobitného predpisu).

Vzdelávanie môže byť realizované výhradne prezenčnou formou a len na území Slovenskej republiky.

V rámci projektu nebude podporené vzdelávanie zamerané na pravidelné školenie zamestnancov, ktoré zamestnávatelia uskutočňujú s cieľom splniť povinné vnútroštátne vzdelávacie normy (napr. v oblasti BOZP podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vzdelávanie na ochranu údajov podľa nariadenia GDPR) (v súlade s čl.31 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014).

Vzdelávanie musí byť ukončené najneskôr k 31.10.2024.

Podmienky poskytnutia príspevku

Oprávnený žiadateľ, zamestnávateľ predkladá Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na vzdelávanie zamestnancov v rámci projektu Podpora rozvoja zručností zamestnancov  na tlačive, ktoré je k dispozícii  v časti na Stiahnutie alebo na stránka úradu práce.

Zamestnávateľ predkladá žiadosť na miestne príslušný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza prevádzka, ktorej zamestnanci budú vzdelávaní. V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, predkladá žiadosť na úrad v územnom obvode svojho sídla (v prípade, ak zamestnávateľ má viac ako jednu prevádzku a ak žiada príspevok na vzdelávanie zamestnancov týchto prevádzok).

Všetky potrebné informácie nájdete v dokumente Základne informácie o projekte alebo na stránkach Úradu práce.

Súčasťou žiadosti sú nasledovné prílohy:

  1. Záväzná osnova projektu vzdelávania zamestnancov
  2. Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis (predkladá žiadateľ, ktorému budú poskytnuté finančné príspevky v zmysle Schémy minimálnej pomoci na podporu zamestnanosti DM – 2/2024 v platnom znení),
  3. Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis (predkladá žiadateľ, ktorému budú poskytnuté finančné príspevky v zmysle Schémy minimálnej pomoci na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby DM – 9/2023 v platnom znení)
  4. Vyplnený test podniku v ťažkostiach (relevantné v prípade žiadateľa, ktorý žiada o poskytnutie príspevku v zmysle SA.112963 Schémy štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím v platnom znení

 

Pripadá vám to, že je to komplikované ?
Radi poradíme.

Využite naše poradenské a konzultačné služby, ktoré môžu byť zahrnuté ako relevantný výdavok v rámci projektu. Oprávneným výdavkom sú služby súvisiace s poradenstvom v oblasti realizácie projektu, komunikácie s úradom, vypracovania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, žiadosti o úhradu platby a pod. 

Vyberte si svoj kurz
V prípade, že vás tento projekt zaujal vyberte si z našich kurzov a prihláste sa.
V rámci tohto projektu viete absolvovať zdarma  všetky naše kurzy 
Chcete získať viac informácii o projekte
Podpora rozvoja zručnosti zamestnancov?
Stačí vyplniť tento krátky formulár alebo nás kontaktuj telefonicky na +421951 596 292

*Formulár slúži aj ako Žiadosť o cenovú ponuku